REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Responsable del Tractament, [“Mútua de Granollers, MPS” | V08423980 | Plaça Pau Casals, s/n 08402 Granollers | 938708099 | dpd@mutua.org] en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, informa que la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades personals incloses en el present formulari serà la de realitzar la gestió de les dades dels participants i informació sobre esdeveniments lúdics i esportius, promocions i concursos, sobre el Club “La Mútua Kids”, així com també la comunicació via correu electrònic de les notícies d’interès de “La Mútua Kids”.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura, i té la facultat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les serves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a [“Mútua de Granollers, MPS” | V08423980 | Plaça Pau Casals, s/n 08402 Granollers | 938708099 | dpd@mutua.org], en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI o equivalent.

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.